Her kan du betale med EAN-nummer

Meddelelser om generel databeskyttelse jævnfør artikel 13, 14 og 21 DSGVO (Generel forordning om databeskyttelse)

Ansvarshavende

VKF Renzel GmbH er ansvarlig for dataindsamlingen og databehandlingen.

 

Frivillige oplysninger

Vi indsamler grundlæggende kun de data, som er nødvendige for handlens indgåelse.

Angivelsen af bestemte data er frivillig. Der er ingen negative konsekvenser forbundet med at udelade angivelse af disse data. Dog kan undladelse af angivelsen i enkelte tilfælde komplicere eller forsinke den efterfølgende kommunikation.

 

Databehandling til handelsens gennemførelse

Vi behandler de indsamlede data i overensstemmelse med artikel 6 styk 1 litra b DSGVO med handelens gennemførelse som formål. Denne omfatter også den tilhørende kundeservice.

Hvis det er påkrævet, videregives der personlige data indenfor koncernen Heinz Renzel Holding GmbH, som tilhører VKF Renzel GmbH og videregivet til virksomheder, som er involverede i gennemførelsen af handelen, for eksempel , Kreditinstitutter til betalingsafvikling, leverandører, forsendelsestjenester.

Data, som er nødvendige for gennemførelsen af handelen, registreres ho os som stamdata hos business-partneren og kan til enhver tid slettes, hvis det ønskes. Oplysningerne slettes ikke, hvis der stadig er åbne fordringer efter handlens afslutning, som skal indfris. I tilfælde af, at der findes lovgivningsmæssige opbevaringsfrister, bliver de pågældende oplysninger arkiveret i tidsrummet jævnfør disse frister.

 

Databehandling til varetagelse af berettigede interesser

I enkelte tilfælde behandler vi Deres personlige data med det formål at gennemføre tiltag til revision henholdsvis tiltag i forhold til compliance. Deres personlige data bliver i denne sammenhæng delvist behandlet med henblik på optimering af virksomhedens interne processer. Der er mulighed for, at der gives adgang til Deres personlige data for eksterne tredjeparter med dette formål.

Behandlingsaktiviteten foregår på grundlag af artikel 6 afsnit 1 litra f DSGVO og med det formål at sikre fuldstændigt retmæssig databehandling i forhold de gennemførte processer internt i VKF Renzel GmbH.

 

Databehandling på grundlag af samtykke

I tilfælde af, at De har givet et særligt samtykke til at blive informeret pr. telefon eller e-mail angående produkter og tjenesteydelser fra koncernen Heinz Renzel Holding GmbH, vil der foregå en tilsvarende behandling på grundlag af artikel 6 afsnit. 1 litra a DSGVO. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes uden, at det berører retmæssigheden af den behandling, som har fundet sted indtil da. Når samtykket tilbagekaldes, standser vi den pågældende databehandling.

 

Databehandling til direct marketing

Vi behandler Deres data med henblik på direct marketing, særligt til forsendelse af vores reklamer pr. e-mail såvel som med post, til dels. Databehandlingen foregår på basis af artikel 6 afsnit 1 litra f DSGVO og med det formål at informere Dem om nye produkter og tjenesteydelser. Enhver kunde har ret til at gøre indsigelse, hvis udøvelse vil føre til standsning af behandlingen med henblik direct marketing. Hvis oplysningerne udelukkende registreres til direct marketing, slettes de efter indsigelsen.

 

Modtagere af data

Vi overfører kun Deres data til tredjepart (for eksempel til kreditinstitutter til betalingsafvikling, til advokater til håndhævelse af fordringer, udvalgte trykkerier, til forsendelsesleverandører med henblik på levering af Deres bestilling), hvis der findes en databeskyttelsesretlig formidlingsbeføjelse (for eksempel efter de ovenfor nævnte retsforskrifter).

Deres data kan også blive videregivet af os til eksterne tjenesteudbydere (for eksempel IT-tjenesteudbydere, virksomheder, som sletter eller arkiverer, udbydere af trykketjenester), som understøtter os helt uafhængigt i databehandlingen ved vores ordrebehandling.

Hvis vi i forbindelse med ordrebehandlingen videregiver data til tjenesteydere i udlandet, har vi tilsvarende ordrekontrakter som en passende garanti for retmæssigheden i databehandlingen, og i det omfang, det kræves, har vi udfærdiget og lukket EU-standardkontrakter med registerførerne jævnfør artikel 46 afsnit 2 litra c DSGVO.

Vi vil ikke markedsføre Deres personlige data, hverken til tredjepart eller på anden vis.

 

Håndtering af data, som ikke er indsamlet hos den pågældende

Som uddybning til de forestående databehandlinger behandler vi også kontaktdata, som vi ikke har indsamlet direkte hos den pågældende person, og gemmer behandlingerne i givet fald med de pågældende datasæt.

Her handler det om følgende situation: VKF Renzel GmbH tilkøber til dels datasæt fra diverse udbydere, lagrer dem i deres egne systemer og bruger dem bagefter i forbindelse med lovmæssig aktivitet indenfor markedsføringstiltag. Her drejer det sig dog ikke om personlige data, men kun om adresser på virksomheder.

Desuden er der mulighed for, at en kunde, som foretager bestilling hos os, angiver sine adressedata, da en bestilling skal leveres til Dem, med andre personlige data, som skal indgå i arbejdet med bestillingen af tryk. Vi behandler disse data for at kunne foretage ordrebehandlingen. Det er også muligt, at Deres data angives som modtageren af fakturaen.

 

Kontaktdata til den databeskyttelsesansvarlige

VKF Renzel GmbH
Konrad Leitow
Im Geer 15, 46419 Isselburg
Tlf. +49 (0) 2874 910 523
datenschutz@vkf-renzel.de

Under https://www.vkf-renzel.dk/databeskyttelseserklaering/ kan De finde en databeskyttelseserklæring, som indeholder specielle meddelelser med hensyn til databeskyttelsen i vores online-shop, udover disse meddelelser om generel databeskyttelse.

 

Meddelelse om ret til indsigelse jævnfør artikel 21 DSGVO

Bliver der indsamlet data på grundlag af artikel 6 afsnit 1 litra F (databehandling til varetagelse af legitime interesser), er De til enhver tid i Deres ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, af årsager som følge af Deres særlige situation. Vi behandler ikke de personlige data mere, hvis der foreligger beviselige grunde til at værne oplysningerne mod behandlingen, som overtræder den pågældende persons rettigheder og friheder eller hvis behandlingen tjener til gennemførelsen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav. Send venligst indsigelsen til: info@vkf-renzel.de, hvis muligt. pos@posdk.com

 

Meddelelse om indsigelsesret imod direct marketing

Vi behandler Deres data med henblik på direct marketing. Mod denne behandling har De ret til at gøre indsigelse, hvis udøvelse vil føre til afslutning af behandlingen, som sker med direct marketing som formål. Send venligst indsigelsen til: pos@posdk.com, hvis muligt.

 

Den involverede persons rettigheder

Involverede personer har ret til information fra den ansvarlige angående de pågældende personlige data og korrektion af urigtige data eller til slettelse, i tilfælde af en af grundene, som er nævnt i artikel 17 DSGVO, for eksempel når oplysningerne ikke mere er nødvendige for formålene. De har også ret til indskrænkning af behandlingen, når der foreligger en af forudsætningerne, som er nævnt i artikel 18 DSGVO og i tilfælde af artikel 20 DSGVO om retten til mulighed for dataoverførsel. Bliver der indsamlet data på grundlag af artikel 6 afsnit 1 litra e (Databehandling til gennemførelse af myndighedernes opgaver, eller varetagelse af det offentliges interesse) eller som nævnt i litra f (databehandling til varetagelse af af legitime interesser), er det til enhver tid den pågældende persons ret at gøre indsigelse mod behandlingen af årsager som følge af Deres særlige situation. Vi behandler ikke de personlige data mere, hvis der foreligger beviselige grunde til at værne oplysningerne mod behandlingen, som overtræder den pågældende persons rettigheder og friheder eller hvis behandlingen tjener til gennemførelsen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav.

 

Ret til at indgive klage hos en tilsynsmyndighed

Hver involverede person har ret til at klage til tilsynsmyndighederne, hvis de har opfattelsen, behandlingen af de oplysninger, som vedrører Dem, er i modstrid med lovgivningen om databeskyttelse. Klageretten kan gøres gældende hos tilsynsmyndigheder i den medlemsstat, hvor den involverede person opholder sig, eller hvor den formodede overtrædelse af lovgivningen fandt sted.

 

luk menu
Gå til top