Generelle forretningsbetingelser for VKF Renzel Danmark ApS

 

Aftalegrundlag

Nedenstående betingelser er gældende for køb af varer hos VKF Renzel Danmark, og gælder for salg til momsregistrerede virksomheder og offentlige institutioner i Danmark.

VKF Renzel ApS - CVR-nr.: 40273328
H.P. Christensens Vej 1
3000 Helsingør
Danmark
Telefon: +45 4921 0800
E-mail: info@vkf-renzel.dk

 

Alle købs- og leveringsaftaler er baseret på vores generelle forretningsbetingelser. Modstridende eller supplerende betingelser fra kunden og mundtlige aftaler om sikkerhedsstillelse er kun bindende for os, hvis vi har bekræftet dette skriftligt.

 

Indgåelse af kontrakt / køb

Betingelserne udgør sammen med vor tilbud og ordrebekræftelse aftale om levering af produkter. Dette gælder både ved skriftligt og mundtligt tilsagn fra kunden.

Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdato (med mindre andet er oplyst).

Foretages købet via vores webshop er kontrakten først gældende, når VKF Renzel Danmark ApS (herefter kaldet VKF Renzel) har sendt en ordrebekræftelse til oplyste e-mailadresse, dog senest ved fakturering af varen. Ordren afsendes i overensstemmelse med de ordreoplysninger, som vi har modtaget ved bestillingen.

Ufuldstændige eller tvivlsomme oplysninger i købsordren, som fører til fejlleverancer, er kundens ansvar.

Alle efterfølgende ændringer/annulleringer på kundens foranledning skal godkendes af VKF Renzel. Annullering eller ændring af ordrer, som allerede er under produktion eller afsendelse, er ikke muligt.

Mål- og vægtangivelser mm. i vores produktinformation- og reklamedokumenter er uforpligtende. Der tages forbehold for tryk- og tastefejl.

 

Priser

Alle priser er uforpligtende og med mindre andet er anført er de oplyste priser i danske kroner (DKK) og eksklusiv moms. Der tages forbehold for tryk- og tastefejl.

Såfremt der sker prisændringer i forbindelse med told, afgifter, skatter, valutakurser eller andre forhold, som ligger udenfor VKF Renzel's indflydelse, forbeholder vi os retten til at regulere priserne til dækning heraf uden forudgående varsel. Gælder ikke ved almindelige prisstigninger.

Udsendte prislister vil ikke automatisk blive fornyet. Det påhviler køber at indhente oplysninger om gældende priser.

 

Betaling / Betalingsbetingelser

Betaling kan ske ved brug af følgende betalingsmuligheder: Kreditkort, MobilePay, fakturabetaling, forudbetaling, elektronisk fakturering (EAN) til offentlige institutioner eller virksomheder som er registreret i NemHandelsregisteret.

Når ordren er modtaget via online bestilling gennem vores webshop bliver beløbet reserveret på købers konto i maks. 30 dage. Dette er gældende for betalingsmetoder som: kreditkort og MobilePay. Når ordren er afsendt fra vores lager trækkes pengene fra købers konto, og en elektronisk faktura fremsendes til oplyste e-mailadresse. Fakturaen er kun til kundens interne brug.

Ved betalingsmetoder som; fakturabetaling, forudbetaling, elektronisk fakturering modtager kunden en faktura (inkl. moms). Fakturaen sendes kun i elektronisk form pr. e-mail til den oplyste e-mailadresse fra kunden.

Hvis en ordre delleveres fremsendes én faktura pr. afsendelse.

Betalingsbetingelsen er anført på faktura. Ved misligholdelse af betalingen opkræves der et rykkergebyr på 100,- dkk pr. rykkerskrivelse (med undtagelse af den første rykkerskrivelse) evt. morarenter tilkommer i overensstemmelse med de lovbestemte satser. Efter udløb af betalingsfristen, der blev fastsat med den tredje rykkerskrivelse, kan vores tilgodehavende overdrages sagen til et inkassofirma. Hvis VKF Renzel i tilfælde af manglende betaling overdrager sagen til et inkassofirma, bærer køberen alle sagsomkostninger, der opstår i den forbindelse.

 

Leveringstider

Alle varer stilles til rådighed så hurtigt som muligt. Venligst bemærk at vi oplyser afsendelsestidspunkt og ikke leveringstid. Da vores primære lager ligger i Tyskland, må der påregnes ekstra leveringstid.

Leveringstid af pakker: ca. 3 - 5 dage fra afsendelse.
Leveringstid af paller: ca. 1 uge fra afsendelse.
Gældende for leveringer i Danmark.

Leveringstiden beregnes ud fra arbejdsdage (mandag-fredag); ingen leveringer lørdage, søndage og helligdage.

Erstatningskrav som følge af manglende eller forsinket leveringstid godkendes ikke. Kunden kan ikke afvise delleverancer. Vi tager forbehold for mellemsalg, udgående varer og aktuel lagerbeholdning.

 

Force Majeure

Skulle leveringen være forhindret pga. Force Majeure, fritager det VKF Renzel for ethvert ansvar. Vi forbeholder os retten til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leveringen med den forhindring der forårsager forsinkelsen, udover den i aftalen fastsatte leveringstid. Force Majeure forstås som udefrakommende omstændigheder, som ikke kan forudses af os. Eksempelvis naturkatastrofer, krig, politiske uroligheder mm., som påvirker vores muligheder for at opfylde leveringsforpligtelsen.

 

Forsendelse og risikoovergang

Alle ordrer leveres iht. gældende Incoterms regler. Risikoen for varen overgås når varerne overdrages til transportøren eller speditøren, dog senest når de forlader vores ekspeditionssteder. Forsendelsesmåde og emballering er overladt til vores valg. Ekspres omkostning eller særlige ønsker (f.eks. luftfragt, eksprespakker) er for købers regning.

 

Mangler (fejl ved varen) og reklamation

Som modtager er du forpligtet til at kontrollere varerne i forbindelse med modtagelse af forsendelsen. Dette betyder udpakning og omhyggelig kontrol af de modtagne varer. Fragtskader med synlige skader på emballage skal altid noteres i forsendelsesdokumentet (fragtbrev mm.) med følgende tekst "modtagelse af vare med forbehold". Husk kopi af fragtbrevet til dokumentation.

Fremsend dokumentation af mangler eller skader til VKF Renzel Danmark hurtigst muligt - dog senest 8 hverdage efter modtagelsen. Fremsend billededokumentation til: info@renzel.dk - med angivelse af ordrenummer eller fakturanummer. Det er købers ansvar at sikre sig at VKF Renzel har modtaget anmeldelsen.

Retten til reklamation kan bortfalde, hvis overstående ikke overholdes.

Mangler ved en del af de leverede varer, giver ikke ret til reklamation af hele leveringen. Små afvigelser i kvalitet, farve, vægt osv., som er sædvanlige i handlen eller som ikke kan undgås ud fra et teknisk synspunkt, berettiger ikke til at anmelde en mangel. Sælgeren kan under forbehold tage uberettigede anmeldelser af mangler som en grund til at anmode køberen om godtgørelse af de omkostninger, som køberen har afholdt. Hvis reklamationerne er berettigede, skal VKF Renzel efter undersøgelse, foretage en efterfølgende forbedring eller en fuldstændig erstatning, hvis dette vurderes. Køberen kan anmode om ophævelse af kontrakten, hvis den efterfølgende forbedring eller erstatningslevering mislykkes. Ansvaret for mangler vedrører ikke naturlig slitage, skader der opstår efter risikoens overgang som følge af fejlagtig eller uagtsom håndtering, overdreven slitage eller anden påvirkning, som VKF Renzel ikke er ansvarlig for, påhviler køber.

For salg til erhvervskunder er forældelsesfristen 1 år. Der er kun garanti på produkter, hvor dette er nævnt.

Der gælder 6 måneders reklamationsret fra fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 6 måneders reklamationsperiode. Såfremt at varen anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng, kan reklamationsretten helt bortfalde.

Der gælder ingen reklamationsret på produkter der anvendes udendørs eller på offentlige steder.

 

Produktansvar

VKF Renzel er kun ansvarlig for personskader, når det kan dokumenteres at skaden skyldes et defekt leveret produkt. Det defekte produkt skal have forårsaget en skade på en person i forbindelse med brugen af det defekte produkt. Købers krav skal være indenfor de almindelige gældende regler i Produktansvarsloven eller i det omgang, det i øvrigt er fastsat ved lov.

 

Ejendomsret

VKF Renzel forbeholder sig ejendomsretten til varerne, indtil alle krav mod køberen er afviklet. Dette gælder også, hvis enkelte eller alle VKF Renzel's fordringer blevet opført i en løbende konto, og saldoen er trukket og anerkendt. VKF Renzel forpligter sig til på kundens anmodning at frigive den sikkerhed, som den har ret til, i det omfang sikkerhedsstillelsens realiserbare værdi overstiger de fordringer, der skal sikres, med mere end 10 %. Valget af de sikkerhedsstillelser der skal frigives, påhviler VKF Renzel.

 

Ejendomsret i tilfælde af videresalg

I tilfælde af købers videresalg af de reserverede varer overdrager han allerede nu alle de krav til sælgeren, som han har ret til i henhold til denne lov. En sådan overdragelse sker både ved salg af uforarbejdede forbeholdsvarer og i tilfælde af forarbejdning eller forbindelse med genstande, som udelukkende tilhører køberen. Hvis forbeholdsvarerne efter forarbejdning eller sammenkobling sælges sammen med varer, som ikke er VKF Renzel's ejendom, overdrager køberen allerede nu de fordringer, der opstår ved videresalget, med alle sekundære rettigheder og i rang forud for de resterende fordringer i et beløb svarende til værdien af forbeholdsvarerne. Køberen er også berettiget til at inddrive fordringerne efter overdragelsen. VKF Renzel's bemyndigelse til selv at inddrive fordringerne forbliver uændret, men forpligter sig til ikke at gøre brug af denne ret, så længe køberen opfylder sine kontraktlige forpligtelser korrekt. VKF Renzel kan forlange, at køberen meddeler ham de overdragne fordringer og deres debitorer, giver ham alle de oplysninger, der er nødvendige for inddrivelsen, udleverer de relevante dokumenter og underretter debitorerne om overdragelsen.

 

Annullering, ændring af ordre og returnering

Der er principielt ingen returret eller fortrydelsesret for erhvervskøb. Fortrydelse og returneringer accepteres kun efter skriftlig aftale med VKF Renzel. I tilfælde af fejlagtige leverancer af ordre afgivet pr. telefon eller mundtligt er udelukket fra returneringskrav. Returforsendelser uden vores skriftlige samtykke accepteres ikke og returneres igen for afsenderens regning. I tilfælde af returnering af fejlagtigt bestilte varer påhviler alle returneringsomkostninger køber. Vi fratrækker et returgebyr på 10 % af det fakturerede varebeløb. Afregnede fragtomkostninger krediteres ikke.

 

Specialproduktion / Specialfremstillede varer

Specialproduktion er når varerne fremstilles efter kundens individuelle specifikationer, som mål, farver, materialer eller med print. Efter bekræftelse / godkendelse fra kunden kan ordren ikke annulleres, og varerne kan ikke ombyttes eller sendes retur. Ved bestilling af skitser, blueprints, prøvesæt, prøvetryk og lignende forarbejdet efter bestilling fra kunden, faktureres. Ved tryksager er det kundes ansvar at fremsende en trykklar fil. Kunden skal kontrollere, at de foreløbige og retningsvisende produkter, som sendes til korrektion, er i overensstemmelse med kontrakten. Risikoen for eventuelle fejl overgår til kunden med kundens frigivelse til produktion, så vidt at fejlene ikke skyldes tekniske fejl i produktionen. Dette gælder også for andre af kundens frigivelser til den videre produktion. Ved farvede reproduktioner i alle trykprocesser, kan der ikke klages over mindre afvigelser i forhold til originalen. Over- eller underleverancer på op til 10 % af det bestilte oplag kan ikke reklameres. Den leverede mængde vil blive faktureret.

 

Data og markedsføring

Databeskyttelseserklæringen findes nederst på webshoppen under afsnittet "Om os".

 

Lovvalg og værneting

Partnerne forpligter sig til at søge eventuelle uoverensstemmelser løst ved forhandling. I mangel af dette afgøres sagen ved dansk domstol ved VKF Renzel's værneting i Danmark.

Ved salg og leveringer til udlandet gælder dansk lovgivning.

 

Udgave: November 2023

luk menu
Gå til top