Her kan du betale med EAN-nummer

Generelle forretningsbetingelser for VKF Renzel Danmark ApS

Anvendelsesområde for de generelle betingelser

Alle købs- og leveringsaftaler er baseret på vores generelle forretningsbetingelser. Modstridende eller supplerende betingelser fra kunden og mundtlige aftaler om sikkerhedsstillelse er kun bindende for os, hvis vi har bekræftet dem skriftligt.

 

Indgåelse af kontrakten

En kontrakt indgås ved et tilbud og ved accept af tilbuddet. Hvis en kontrakt indgås via vores internetshop, er kontrakten først indgået, når VKF Renzel Danmark ApS (herefter kaldet VKF Renzel) har sendt den bestilte vare til køberen. I tilfælde af bekræftelse af forsendelse pr. e-mail er kontrakten indgået ved afsendelse af e-mailen, dog senest ved levering af varen til kunden. Vores tilbud i overensstemmelse med de ordreoplysninger, som vi har fået udleveret, er, hvis ikke andet er fastsat, bindende i 10 arbejdsdage og derefter uforpligtende. Ufuldstændige eller tvivlsomme oplysninger i købsordren/ordren, som fører til fejlagtige leverancer, er kundens ansvar. Afgørende for alle leverancer er vores virksomheds artikelnummer.

Alle efterfølgende ændringer på kundens foranledning vil blive faktureret denne. Ændringer og annulleringer af ordrer på varer, som allerede er under produktion eller under udbringning, er ikke mulige. Skemaer, mål- og vægtangivelser i informations- og reklamedokumenter er uforpligtende. Der tages forbehold for trykfejl, fejl og ændringer, især tekniske ændringer med henblik på forbedring af produktet.

 

Priser

Alle priser er uforpligtende og gælder principielt fra leveringsstedet plus emballage- og transportomkostninger samt den gældende moms. Da vores produkter primært er bestemt til erhvervskunder, har vi angivet nettopriser i vores katalog.

Alle priser i vores internetshop er uforpligtende og gælder som udgangspunkt fra leveringsstedet plus emballage- og transportomkostninger, inkl. den gældende momssats. Hvis du ikke er erhvervskunde, men slutbruger i henhold til gældende lov, gælder bruttoprisen (netto- eller katalogpris plus den gældende momssats).

 

Leveringstider

Alle varer skal produceres og stilles til rådighed så hurtigt som muligt. Oplysninger om leveringsfrister betragtes som forventede leveringstider. Erstatningskrav som følge af manglende eller forsinket levering er udelukket. Kunden kan ikke afvise delleverancer. Vi tager forbehold for mellemsalg, udgående varer og aktuel lagerbeholdning.

 

Forsendelse og risikoovergang

For erhvervskunder overgår risikoen til kunden, når varerne overdrages til transportøren eller speditøren, dog senest når de forlader vores ekspeditionssteder. Ved levering til slutbrugere i henhold til gældende lov, overgår risikoen på tidspunktet for overdragelse af varen eller ved levering til kunden. Forsendelsesvej og emballering er overladt til vores valg, uden at vi kan påtage os ansvar herfor, undtagen i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed. Ekspresomkostninger eller særlige ønsker (feks luftfragt, eksprespakke) er for køberens regning.

 

Ejendomsret

Løbende konto/balanceklausul

VKF Renzel forbeholder sig ejendomsretten til varerne, indtil alle sælgerens krav mod køberen fra forretningsforbindelsen er afviklet. Dette gælder også, hvis enkelte eller alle VKF Renzel's fordringer blev optaget i en løbende konto, og saldoen er trukket og anerkendt. VKF Renzel forpligter sig til på kundens anmodning at frigive den sikkerhed, som den har ret til, i det omfang sikkerhedsstillelsens realiserbare værdi overstiger de fordringer, der skal sikres, med mere end 10 %; udvælgelsen af de sikkerhedsgenstande, der skal frigives, er VKF Renzel's ansvar. Sælgeren af reservationen forbeholder sig desuden ret til i tilfælde af ukorrekt opfyldelse af serviceforpligtelser at udøve sin lovbestemte fortrydelsesret efter fastsættelse af en rimelig frist. Det samme gælder også ved misligholdelse af sekundære forpligtelser, især ved købers ukorrekte håndtering af købsgenstanden, hvis en overholdelse af kontrakten anses for urimelig for sælgeren.

 

Udvidet ejendomsforbehold i tilfælde af videresalg

I tilfælde af købers videresalg af de reserverede varer overdrager han allerede nu alle de krav til sælgeren, som han har ret til i henhold til denne lov. En sådan overdragelse sker både ved salg af uforarbejdede forbeholdsvarer og i tilfælde af forarbejdning eller forbindelse med genstande, som udelukkende tilhører køberen. Hvis forbeholdsvarerne efter forarbejdning eller sammenkobling sælges sammen med varer, som ikke er VKF Renzel's ejendom, overdrager køberen allerede nu de fordringer, der opstår ved videresalget, med alle sekundære rettigheder og i rang forud for de resterende fordringer i et beløb svarende til værdien af forbeholdsvarerne. Køberen er også berettiget til at inddrive fordringerne efter overdragelsen. VKF Renzel's bemyndigelse til selv at inddrive fordringerne forbliver uændret, men forpligter sig til ikke at gøre brug af denne ret, så længe køberen opfylder sine kontraktlige forpligtelser korrekt. VKF Renzel kan forlange, at køberen meddeler ham de overdragne fordringer og deres debitorer, giver ham alle de oplysninger, der er nødvendige for inddrivelsen, udleverer de relevante dokumenter og underretter debitorerne om overdragelsen.

 

Check/vekselklausul

Hvis VKF Renzel's ansvar for vekslerne er fastlagt i forbindelse med købers betaling af købesummen, bortfalder ejendomsforbeholdet og kravet fra vareleveringen, som dette er baseret på, ikke før VKF Renzel indløser vekslerne som begunstiget.

 

Trykte produkter

Skitser, blueprints, prøvesæt, prøvetryk, prøver og lignende forarbejdet efter bestilling fra kunden, faktureres. Kunden skal kontrollere, at de foreløbige og retningsvisende produkter, som sendes til korrektion, er i overensstemmelse med kontrakten. Risikoen for eventuelle fejl overgår til kunden med kundens frigivelse til trykning, for så vidt fejlene ikke skyldes tekniske fejl i produktionen. Dette gælder også for andre af kundens frigivelser til den videre produktion. Ved farvede reproduktioner i alle trykprocesser kan der ikke klages over mindre afvigelser i forhold til originalen. Over- eller underleverancer på op til 10 % af det bestilte oplag kan ikke reklameres. Den leverede mængde vil blive faktureret. Vi påtager os intet ansvar for trykskabeloner, som går tabt under forsendelsen. Leverede trykskabeloner vil blive tilpasset det trykformat, der er til rådighed.

 

Fortrydelsesret/retten til at returnere (for erhverv)

Der er principielt ingen returret eller fortrydelsesret for erhvervskøb. Fortrydelse og returneringer accepteres kun efter skrift aftale med VKF Renzel. I tilfælde af fejlagtige leverancer af ordre afgivet pr telefon eller mundtligt er udelukket fra returnerings krav. Returforsendelser med frankering uden vores skriftlige samtykke accepteres ikke og returneres igen for afsenderens regning. I tilfælde af returforsendelse af fejlagtigt bestilte varer opkræver vi 10 % af varens værdi som et behandlingsgebyr.

 

Anmeldelse af mangler og garantier

Køber skal undersøge varen og straks skriftligt anmelde eventuelle mangler inden for 8 arbejdsdage efter modtagelsen. Køber skal sikre sig at VKF Renzel har modtaget anmeldelsen med en skriftlig kvittering. Mangler ved en del af de leverede varer, giver ikke ret til reklamation af hele leveringen. Skjulte mangler skal også straks anmeldes skriftligt, senest 8 arbejdsdage efter opdagelsen. For erhvervskøbere er forældelsesfristen for garantikrav et år. Små afvigelser i kvalitet, farve, vægt osv., som er sædvanlige i handelen, eller som ikke kan undgås ud fra et teknisk synspunkt, berettiger ikke til at anmelde en mangel. Sælgeren kan under forbehold tage uberettigede anmeldelser af mangler som en grund til at anmode køberen om godtgørelse af de omkostninger, som han har afholdt. Hvis reklamationerne er berettigede, skal VKF Renzel efter undersøgelse efter eget skøn foretage en efterfølgende forbedring eller en fuldstændig erstatning. Køberen kan anmode om ophævelse af kontrakten, hvis den efterfølgende forbedring eller erstatningslevering mislykkes, og hvis sælgeren uberettiget nægter at afhjælpe manglerne eller foretage en erstatningslevering eller dermed er i restance, og køberen har fastsat en rimelig sidste frist, som er udløbet uden held. Ansvaret for mangler vedrører ikke naturlig slitage, skader, der opstår efter risikoens overgang som følge af fejlagtig eller uagtsom håndtering, overdreven slitage eller anden påvirkning, som VKF Renzel ikke er ansvarlig for. Tab eller skader som følge af transporten skal straks anmeldes af modtageren til transportvirksomheden, også selv om emballageskaderne ikke er synlige. Sælgeren udelukker under forbehold ansvar for skader, som skyldes brug af elektroniske apparater, software og lignende artikler.

 

Skader

Kundens krav retter sig efter de almindelige lovmæssige bestemmelser, for så vidt ikke andet udtrykkeligt er aftalt. Udbyderen er ubegrænset ansvarlig for skader på liv, legeme eller helbred, i det omfang han ikke forsætligt har undladt at oplyse om en mangel eller har påtaget sig en garanti for købsgenstandens tilstand, i alle tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed, med erstatning i henhold til produktansvarsloven eller i det omfang, det i øvrigt er fastsat ved lov.

 

Tegninger/dokumenter/ophavsrettigheder

Vi forbeholder os ejendoms- og ophavsret til tilbud, tegninger, prøver og andre dokumenter. De må ikke gøres tilgængelige for tredjemand uden vores samtykke. Ordregiveren påtager sig ansvaret for, at vi ved udførelsen af ordren ikke krænker tredjemands rettigheder (især ejendoms-, ophavs- og reproduktionsrettigheder). Den kan henvise til varer fra VKF Renzel i en passende form.

 

Betaling

Kunden modtager en faktura inklusive moms. Fakturaen sendes i elektronisk form pr. e-mail. Hvis kunden ønsker det, kan fakturaen sendes med posten. Betalingen af købsprisen sker efter vores på faktura angivende betalingsbetingelser. Ikke aftalte fradrag såsom kontantrabat, fradrag for emballage, fradrag for fragt eller andre fradrag, som vi ikke har godkendt, fortsætter som åbne poster og vil blive opkrævet. Ved misligholdelse af betalingen opkræves der rykkergebyrer på 100,-Dkk pr rykkerskrivelse (med undtagelse af den første rykkerskrivelse) plus evt. porto samt morarenter i overensstemmelse med de lovbestemte satser. Efter udløb af betalingsfristen, der blev fastsat med den tredje rykkerskrivelse, kan vores fordring overdrages til et inkassofirma. Hvis VKF Renzel i tilfælde af manglende betaling giver et inkassobureau til opgave at inddrive kravet, skal køberen bære de omkostninger, der opstår i den forbindelse.

 

Valg af lovvalg, sted for opfyldelse, sted for jurisdiktion

(1) Enhver uoverensstemmelse mellem Kunden og VKF Renzel afgøres efter dansk ret ved VKF Renzel´s værneting i Danmark. (2) Ved leverance til udlandet skal Forenede nationers konvention af 11. april.1980 om aftale om internationale køb ikke finde anvendelse på parternes retsforhold

 

Vigtig information

Vi har gemt dine adresseinformationer i vores IT-system. Vi beder dig venligst informere os om ændringer af jeres adresse. I det omfang du ikke er indforstået med lagringen af dine data, sørger vi for øjeblikkelig deaktivering. Bestillinger på under 200.-Dkk netto kan ikke gennemføres. Ved en ordreværdi på under 500,-Dkk netto opkræves et tillæg for små ordre på 40.- Dkk. I tilfælde af specialproduktioner er vi principielt berettiget til at udføre over- og underleverancer på op til 10%; individuelle tolerancer gælder for flere produkter. Ovennævnte forretningsbetingelser er under alle omstændigheder bindende og kan ikke ændres ved bekendtgørelse af egne købsbetingelser. Skulle enkelte bestemmelser i disse generelle forretningsbetingelser være eller blive helt eller delvist juridisk ugyldige, har dette ingen indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

 

Udgave: April 2021

luk menu

Vis produkter
Gå til top